Woningent Cvba-so

Overeenkomst voor het aanstellen van een commissaris-revisor voor de boekjaren 2020-2022


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: WoninGent cvba-so
Postadres: Lange Steenstraat 54,BE-9000 Gent
Tel: +32 92359845
E-mail: overheidsopdrachten@woningent.be
Internetadres(sen): www.woningent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349946


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overeenkomst voor het aanstellen van een commissaris-revisor voor de boekjaren 2020-2022 
Referentienummer: WoninGent cvba-so-2019-022_0-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79212000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het aanstellen van een commissaris-revisor voor WoninGent voor de boekjaren 2020-2022.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft een opdracht voor het aanstellen van een commissaris- revisor voor de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent cvba-so.  
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-15 10:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, BE-9000 Gent

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, BE-9000 Gent

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13