Elia System Operator

Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag in verband met het rationele gebruik van energie.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elia System Operator
Postadres: Keizerslaan 20,BE-1000 Brussel
Tel: +32 484087040
E-mail: olivier.decoster@elia.be
Internetadres(sen): www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349940


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag in verband met het rationele gebruik van energie. 
Referentienummer: Elia System Operator-GS/AO/2019/03-F05_0-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79411100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag in verband met het rationele gebruik van energie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: BE.
II.2.4. Beschrijving
Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag met betrekking tot het rationeel gebruik van energie. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2025-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-06 08:18
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-10-02
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Vierarmenstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Elia System Operator SA/NV
Keizerlaan 20, BE-1000 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de rechtbank van Koophandel, te Brussel in beiden gevallen Waterloolaan 70 - 1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Voorzitter van Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
Vierarmenstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13