Brussels Agentschap Voor De Ondersteuning Van Het Bedrijfsleven

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN - DE VERLENGING VAN DE VERZEKERINGSPOLISSEN VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN HUB.BRUSSELS


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven
Postadres: Charleroisesteenweg 110,BE-1060 Brussel
Tel: +32 498789741
E-mail: gravet.aud@gmail.Com
Internetadres(sen): https://hub.brussels/fr/#.XScuTegzaUk https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347291


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN - DE VERLENGING VAN DE VERZEKERINGSPOLISSEN VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN HUB.BRUSSELS 
Referentienummer: ABAE-MPC20190015-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Verlenging van de verzekeringspolissen voor geneeskundige verzorging voor de personeelsleden (en familie) van hub.brussels.
De opdracht beoogt deze verschillende verzekeringen van het Agentschap rechtstreeks bij de verzekeraars te plaatsen, zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Alleen offertes die rechtstreeks van een verzekeringsmaatschappij worden ontvangen, worden in aanmerking genomen.
- Perceel 1 Verzekering voor geneeskundige verzorging hub.brussels - ex-Impulse
- Perceel 2 Verzekering voor geneeskundige verzorging hub.brussels - ex-Atrium
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bericht van wijziging van het Bestek