Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica

Telefoniewerken en herstellen defecten aan het telefonienetwerk voor technische installaties van de Vlaamse overheid


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82,BE-9000 Gent
Tel: +32 92762839
E-mail: patricia.verslycken@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346603


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Telefoniewerken en herstellen defecten aan het telefonienetwerk voor technische installaties van de Vlaamse overheid 
Referentienummer: EMG-18K02_TPT.007-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50334110
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp de leveringen en werken nodig voor het in volmaakte staat van werking houden van het huidig telefonienetwerk voor technische installaties van de Vlaamse overheid, evenals het voorzien van kleine aanpassingen en/of uitbreidingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-05
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-09
Plaatselijke tijd: 09:45
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-05
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-09
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
wijziging openingszitting naar 09/09/2019 + toevoeging VGP