Elsene

Benoeming van een auteur voor een uitgave in het Frans en in het Nederlands die als titel "Elsene neklassiek" heeft.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elsene
Postadres: Elsensesteenweg, 168,BE-1050 Brussel
Tel: +32 25156748
E-mail: kim.vloebergs@ixelles.brussels
Internetadres(sen): www.ixelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349982


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Benoeming van een auteur voor een uitgave in het Frans en in het Nederlands die als titel "Elsene neklassiek" heeft. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22120000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Benoeming van een auteur voor een uitgave in het Frans en in het Nederlands die als titel "Elsene neklassiek" heeft.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-05 11:33
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13