Wzc Ter Engelen

De uitbreiding van het WZC Ter Engelen met een bijkomend gebouw. Aanstelling van een ontwerper en een veiligheidscoördinator.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - SPECIALE SECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: WZC Ter Engelen
Postadres: Polderstraat 4,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Karline Ballegeer
Tel: +32 93405600
E-mail: bouw@hofterengelen.be
Internetadres(sen): http://www.hofterengelen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349978

I.3. Communicatie

Officiële benaming: WZC TER ENGELEN
Postadres: Polderstraat 4,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Karline Ballegeer
Tel: +32 93405600
E-mail: bouw@hofterengelen.be
Internetadres(sen): http://www.hofterengelen.be http://https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349978

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De uitbreiding van het WZC Ter Engelen met een bijkomend gebouw. Aanstelling van een ontwerper en een veiligheidscoördinator. 
Referentienummer: WZCTE-BOUW.B02-F22_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85144100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opmaken van een ontwerp voor de uitbreiding van het WZC Ter Engelen in de Polderstraat 4 te 9160 Lokeren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Polderstraat 4, 9160 Lokeren
II.2.4. Beschrijving
Opmaken van een ontwerp voor de uitbreiding van het WZC Ter Engelen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-24 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
WZC Ter Engelen
Polderstraat 4, BE-9160 Lokeren
Tel: +32 93405600
E-mail: bouw@hofterengelen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13