Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Wachtebeke, Gebroeders Naudtslaan 8-10-12: uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15284511
E-mail: joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen): http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349972


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wachtebeke, Gebroeders Naudtslaan 8-10-12: uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken 
Referentienummer: OVAM-DOS 7234 - BN190506-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112340
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Wachtebeke, Gebroeders Naudtslaan 8-10-12: uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Wachtebeke, Gebroeders Naudtslaan 8-10-12: Uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken 
II.2.7. Looptijd
39 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Afhankelijk van de resultaten (grondwatermonitoring) zal al dan niet bijkomend nogmaals een monitoringsperiode van 3 jaar volgen of zal overgeschakeld worden op de back-up (grondwateronttrekking middels deepwells , maakt geen deel uit van deze opdracht).  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-03 10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-03
Plaatselijke tijd: 10:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De inschrijver dient zich vóór zijn inschrijving van de toestand ter plaatse te vergewissen. De opdrachtnemer kan zich niet beroepen op de aard en toestand van de terreinen om een verlenging van de uitvoeringstermijn of een herziening van de opdracht te vragen.Een plaatsbezoek voorafgaand aan de inschrijving is verplicht. Dit plaatsbezoek gaat door op dinsdag 17 september 2019 om 10u.Geïnteresseerden bevestigen hun deelname vooraf bij de dossierhouder Kathleen De Muer via mail (kdmuer@ovam.be). De aanwezigen krijgen een attest van plaatsbezoek, ondertekend door de OVAM-afgevaardigde. Dit attest moet bij de inschrijving worden gevoegd.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13