Engineering Survey Architecture

Overkapping groendienst


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Engineering Survey Architecture
Postadres: Tiensesteenweg 168 Blok H bus 202,BE-3800 Sint Truiden
Contactpersoon: Phillippe Boelen
Tel: +32 479060139
E-mail: philippe@esa-bvba.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349951 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349951


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overkapping groendienst 
Referentienummer: ESA-AE18.030 Bewel Diepenbeek-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Plaatsen van een metalen luifelconstructie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Diepenbeek
II.2.4. Beschrijving
Overkapping groendienst 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18/04/2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Lijst met referenties van gelijkaardige projecten van afgelopen 3 jaar.

Eventuele minimumeisen:
Klasse 5 - D1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-09-20
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Bewel vzw - Ginderoverstraat 143 - 3590 DiepenbeekInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De heer Patrick Baeten


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
AE18.030 Bewel Diepenbeek, BE Diepenbeek

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Ae18.030 Bewel Diepenbeek, BE Diepenbeek

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13