Ev - Ilvo

Vervangen van elektrische installatie van elektriciteitscabine, het aanleggen van de infrastructuur voor vernieuwen van elektrische leidingen en het nieuw aanleggen van gas, water en data leidingen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: EV - ILVO
Postadres: Burg. Van Gansberghelaan 92/1,BE-9820 Merelbeke
Contactpersoon: Jan Cooreman
Tel: +32 92722536
E-mail: jan.cooreman@ilvo.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.ilvo.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349932


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
vervangen van elektrische installatie van elektriciteitscabine, het aanleggen van de infrastructuur voor vernieuwen van elektrische leidingen en het nieuw aanleggen van gas, water en data leidingen 
Referentienummer: EV - ILVO-2019/D92/Electr-gas/VOMVB/19-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 51112000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
vervangen van elektrische installatie van elektriciteitscabine, het aanleggen van de infrastructuur voor vernieuwen van elektrische leidingen en het nieuw aanleggen van gas, water en data leidingen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
gas- en stadswaterinstallatie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Burg. Van Gansberghelaan 929820 Merelbeke
II.2.4. Beschrijving
vervangen van elektrische installatie van elektriciteitscabine en het aanleggen van de infrastructuur voor vernieuwen van elektrische leidingen, en het nieuw aanleggen van gas, water en data leidingen 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
elektrische en data installatie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Burg. Van Gansberghelaan 929820 Merelbeke
II.2.4. Beschrijving
vervangen van elektrische installatie van elektriciteitscabine en het aanleggen van de infrastructuur voor vernieuwen van elektrische leidingen, en het nieuw aanleggen van gas, water en data leidingen 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-05 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13