Haven Van Brussel

Interieurinrichting van de Brussels Cruise Terminal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Haven van Brussel
Postadres: Redersplein 6,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Zakya Bendaimi
Tel: +32 490524576
E-mail: zbendaimi@port.brussels
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=25230// https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347345


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Interieurinrichting van de Brussels Cruise Terminal 
Referentienummer: Haven van Brussel-CSC/BB 1241-F05_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Interieurinrichting van de Brussels Cruise Terminal
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-08-20
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-08-20
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Laden van nieuwe documenten