Agentschap Maritieme Dienstverlening En Kust - Afdeling Kust

Blankenberge: realisatie kaaimuren Franchommelaan en Havenstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres: Vrijhavenstraat 3,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: lic. Caroline Lootens
Tel: +32 59554207
E-mail: kust@vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.afdelingkust.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344186


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Blankenberge: realisatie kaaimuren Franchommelaan en Havenstraat 
Referentienummer: AFD KUST-218.055-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de realisatie van kaaimuren in de Havenstraat en de Franchommelaan te Blankenberge. Deze werken bestaan eveneens uit het bouwen van een stormmuur samen met een vernieuwing van de wegenis in het projectgebied.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Terechtwijzend bericht nr. 6