Rameis

Aanstellen van een bedrijventerreinmanager voor de KMO zone Rameis gelegen te overijse


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Rameis
Postadres: Kroonlaan 365,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: Christelle Heynderickx
Tel: +32 25033003
E-mail: ch@patrimmonia.com
Internetadres(sen): www.patrimmonia.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349995


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een bedrijventerreinmanager voor de KMO zone Rameis gelegen te overijse 
Referentienummer: RameisNV-RAM_OV_2019-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 70332200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aanstellen van een bedrijventerreinmanager voor de KMO zone Rameis gelegen te overijse
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
224305.04 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Overijse
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanstellen van een bedrijventerreinmanager voor de KMO zone

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-06-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Quares Facility Management NV
Postadres: Schaliënhoevedreef 20J,BE-2800 Mechelen
NUTS-code: BE212
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie gunningsverslag

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
zie bestek, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13