Zabra Real Estate

WEGEN-, RIOLERINGS- EN OMGEVINGSWERKEN KMO-SITE DEKAPLY


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Zabra Real Estate
Postadres: Antoon Catriestraat 8a,BE-9031 drongen
Contactpersoon: Laure De Maeseneer
E-mail: info@zabra.be
Internetadres(sen): www.zabra.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: D+A consult
Postadres: Meiboom 26,BE-1500 Halle
Contactpersoon: Katrijn Alexander
Tel: +32 23638916
E-mail: katrijn.alexander@da.be
Internetadres(sen): www.da.be http://www.da.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WEGEN-, RIOLERINGS- EN OMGEVINGSWERKEN KMO-SITE DEKAPLY 
Referentienummer: D+A-602001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De uit te voeren opdracht omvat het uitvoeren van voorbereidende werken infrastructuur, grondwerken, de rioleringswerken, leveren en plaatsen van onderfunderingen en funderingen, het aanleggen van verhardingen, het aanleggen van lijnvormige elementen, het uitvoeren van allerhande werken en constructies, de signalisatie en de groenaanleg en het onderhoud gedurende 3 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Aalst
II.2.4. Beschrijving
algemene offerteaanvraag 
II.2.7. Looptijd
195 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-24 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-09-24
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Zabra Real Estate, Antoon Catriestraat 8a, 9031 Drongen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van koophandel
Kareelstraat 138, BE-9300 Aalst

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
rechtbank van koophandel
Kareelstraat 138, BE-9300 Aalst

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13