Agentschap Voor Natuur En Bos

ONTWIKKELEN VAN RICHTLIJNEN VOOR KLIMAATADAPTIEF NATUURBEHEER


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 75,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Jeroen Panis
Tel: +32 25535495
E-mail: jeroen.panis@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350054


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ONTWIKKELEN VAN RICHTLIJNEN VOOR KLIMAATADAPTIEF NATUURBEHEER 
Referentienummer: ANB-KLIM/19-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90712400
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderwerp van deze diensten:
Ontwikkelen van richtlijnen voor klimaatadaptief natuurbeheer
Toelichting:
Klimaatadaptief beheer moet een landschap weerbaar maken tegen de verwachte, maar onzekere invloeden van de klimaatverandering. In 2015 heeft de Universiteit van Gent een algemene kli-maatadaptatiestrategie ontwikkeld. Het centrale doel van de opdracht is om deze strategie operati-oneel te maken, waarbij expliciet vertrokken wordt van een aanpak met een adaptieve beheercyclus met zowel ecosysteemgerichte als effectgerichte strategieën. Het eindproduct van deze opdracht bestaat uit praktische beheerrichtlijnen voor de terreinbeheerders.
De opdracht wordt uitgevoerd voor zes verschillende landschapstypes: het boslandschap, het heide-landschap, het graslandschap, het een landschap van moerassen en oppervlaktewateren, het park-landschap en het kleinschalig openbaar groen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Het boslandschap 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Het boslandschap 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Het heidelandschap 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Het heidelandschap 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Het graslandschap 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Het graslandschap 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Het landschap van oppervlaktewateren en moerassen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Het landschap van oppervlaktewateren en moerassen 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De kandidaat bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van:? Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in werken, pro-ducten of diensten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren
Eventuele minimumeisen:
De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn:
? De omzet van de inschrijver bedraagt minimaal ? 150.000.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De kandidaat bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:? Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instan-ties waarvoor zij bestemd waren. Beperk deze lijst tot diensten die de afgelopen vijf jaar werden verricht.De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeon-dertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de af-nemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte zoals aangegeven in 2.3.4

Eventuele minimumeisen:
De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn:
? De inschrijver heeft voor elk perceel van dit bestek waarvoor ingeschreven wordt, minstens vijf diensten uitgevoerd in de laatste drie jaar die relevant zijn voor de uitvoering van de in dat perceel beschreven diensten; van die vijf diensten heeft minstens één verband met het syn-thetiseren van wetenschappelijke kennis over klimaatverandering en klimaatadaptatie, min-stens één met de organisatie van stakeholderparticipatie en minstens één met het popularise-ren van wetenschappelijke kennis en informatie over natuurbeheer;
? Minstens 1 referentie heeft een contractwaarde van ten minste 100.000 euro (aandeel van de inschrijver)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-04 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-03


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van state, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13