Koninklijk Instituut Voor Het Kunstpatrimonium

LEVERING SINGLE QUADRUPOOL GC/MS


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Postadres: Jubelpark 1,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Steven Saverwyns
Tel: +32 27396846
E-mail: steven.saverwyns@kikirpa.be
Internetadres(sen): www.kikirpa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350053


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEVERING SINGLE QUADRUPOOL GC/MS 
Referentienummer: KIK-GCMS19-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38433000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van een gas chromatograaf gekoppeld aan een single quadrupool massaspectrometer (GC/MS). Het GC/MS-toestel zal gebruikt worden voor de analyse van archeologische stalen en stalen afkomstig van kunstwerken of immobiel erfgoed. Een sterk uiteenlopend gamma aan materialen moet geïdentificeerd worden. Naast natuurlijke producten zoals olies, wassen, harsen, proteïnen, gommen en Aziatische lakken, worden ook synthetische componenten geanalyseerd waaronder acrylaten, polyvinylacetaat, alkyd, etc. Voor componenten moeilijk of niet oplosbaar in solventen wordt gebruik gemaakt van pyrolyse. De pyrolyse-eenheid maakt geen deel uit van deze offerteaanvraag, maar de beschikbare pyrolyse-eenheid (Frontier Lab Multi-Shot Pyrolyzer (EGA/PY-3030D) met autosampler AS-1020E) moet op een snelle een efficiënte manier aan de GC kunnen gekoppeld worden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
LEVERING SINGLE QUADRUPOOL GC/MS 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-19
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-11-18
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-18 00:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-09-19
Plaatselijke tijd: 08:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13