Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

BRUSSEL - FOD VOLKSGEZONDHEID - "Asbestverwijderingswerken bij de bordesdeuren van de liften »


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: Ing. Marc Rommens
Tel: +32 477669106
E-mail: Marc.Rommens@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350029


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BRUSSEL - FOD VOLKSGEZONDHEID - "Asbestverwijderingswerken bij de bordesdeuren van de liften » 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262660
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
BRUSSEL - FOD VOLKSGEZONDHEID - "Asbestverwijderingswerken bij de bordesdeuren van de liften »
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-09 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een bezoek ter plaatse is vereistDe geleide bezoeken vinden plaats na voorafgaandelijke afspraak met de heer Ing. M. Rommens, telefoon: +32 2 54167 70 - 0477 66 91 06, mail: Marc.rommens@buildingsagency.be Na het bezoek zal aan de Inschrijver een attest gegeven worden. Dit attest moet op straffe van nietigheid bij de offerte gevoegd worden. Het staat de Inschrijvers vrij bij het plaatsbezoek vragen te stellen betreffende de bestaande toestand. De Inschrijver die zijn offerte indient, erkent in gevolge dit plaatsbezoek: - alle nuttige informatie ontvangen te hebben om de omvang van de Opdracht te begrijpen; - zich rekenschap te hebben gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van de opdracht; - het bedrag van zijn offerte te hebben berekend, rekening houdend met deze kennis van de Opdracht en met de middelen die ingezet dienen te worden voor der perfecte Uitvoering ervan

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13