Fod Mobiliteit En Vervoer

VERMINDERING VAN DE UITSTOOT VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN VAN DE TRANSPORTSECTOR GEBONDEN AAN SPOORWEGINVESTERINGEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Mobiliteit en Vervoer
Postadres: Vooruitgangstraat 56,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Thomas Dannemark
Tel: +32 475471074
E-mail: thomas.dannemark@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen): http://mobilit.belgium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350024


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VERMINDERING VAN DE UITSTOOT VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN VAN DE TRANSPORTSECTOR GEBONDEN AAN SPOORWEGINVESTERINGEN 
Referentienummer: FOD MV-DVI-DOS/10756-2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het DGDMS (Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid) wenst de verwachte impact van projecten of maatregelen in de spoorwegsector op basis van een vermindering van CO²-uitstoot en van andere luchtverontreinigende stoffen vast te stellen en te beoordelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Het DGDMS (Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid) wenst de verwachte impact van projecten of maatregelen in de spoorwegsector op basis van een vermindering van CO²-uitstoot en van andere luchtverontreinigende stoffen vast te stellen en te beoordelen. Om dit resultaat te bereiken, zijn de volgende doelstellingen het voorwerp van deze opdracht: · vaststelling van een methode waarmee een project of situatie vanuit het oogpunt van de vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen kan worden onderzocht; · toepassing van de methode door de consultants op een lijst van door het DGDMS bepaalde projecten. De verscheidenheid aan de voor de toepassing van de methode gekozen projecten en maatregelen moet de robuustheid van de methode garanderen en later het hergebruik ervan voor andere projecten vergemakkelijken; · toepassing van de methode door het DGDMS op projecten gekozen al naargelang de politieke opportuniteiten of doelstellingen onder het toezicht van en met goedkeuring van de consultants dankzij de beschikbaarstelling van een ruim aanbod aan consultancy-uren opdat de leden van de DGDMS zich de methode optimaal eigen zouden maken. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13