Centrale Dienst Voor Sociale En Culturele Actie Van Het Ministerie Van Defensie

20812 - Werken om elektrische installaties in overeenstemming te brengen in de woningen te Arlon en Stockem voor de rekening van CDSCA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres: Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
Contactpersoon: Cellule Overheidsopdrachten
Tel: +32 22646185
E-mail: marchespublics@ocasc.be
Internetadres(sen): http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349942


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
20812 - Werken om elektrische installaties in overeenstemming te brengen in de woningen te Arlon en Stockem voor de rekening van CDSCA 
Referentienummer: OCASC-20812-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Werken om elektrische installaties in overeenstemming te brengen in de woningen te Arlon en Stockem voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE3, BE34, BE341
Voornaamste plaats van uitvoering: Luxembourg: Arlon en Stockem
II.2.4. Beschrijving
Werken om elektrische installaties in overeenstemming te brengen in de woningen te Arlon en Stockem voor de rekening van CDSCA 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-09-15
Verlenging mogelijk: JA
Behoudens een opzeg door de aanbestedende overheid of de gekozen aannemer via aangetekend schrijven drie maanden voor de verjaardag van het contract zal de opdracht elk jaar stilzwijgend worden verlengd met en dit maximum 2 keer!! In geval van opzeg zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.  In alle geval zal de opdracht van rechtswege ten laatste op 15/09/2023 eindigen!! 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-05 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13