Centrale Dienst Voor Sociale En Cultureel Actie Van Het Ministerie Van Defensie

20813 - Werken van sanitair installaties te Arlon en Stockem voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres: Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
Contactpersoon: Cel Overheidsopdrachten
Tel: +32 22646185
E-mail: marchespublics@ocasc.be
Internetadres(sen): http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349415


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
20813 - Werken van sanitair installaties te Arlon en Stockem voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA) 
Referentienummer: OCASC-20813-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45332400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Werken van sanitair installaties te Arlon en Stockem voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA) De opdracht betreft een contract van 1 jaar, te beginnen op 01/09/2019 dan wel de dag na de kennisgeving van de gunning van de opdracht (wat het laatst is) en te eindigen op 31/08/2020. Behoudens een opzeg door de aanbestedende overheid of de gekozen aannemer via aangetekend schrijven drie maanden voor de verjaardag van het contract zal de opdracht elk jaar stilzwijgend worden verlengd voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden en dit maximum 3 keer. In geval van opzeg zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.
In alle geval zal de opdracht van rechtswege ten laatste op 31/08/2023 eindigen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE3, BE34, BE341
Voornaamste plaats van uitvoering: ARLON - STOCKEM
II.2.4. Beschrijving
Werken van sanitair installaties en wandtegels te Arlon, Stockem voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA) voor een periode van 4 jaar beginnend op 01 september 2019 of de dag na de kennisgeving van de gunning van de opdracht (wat het laatst is). De aanbestedende overheid en de opdrachtnemer hebben jaarlijks het recht om de opdracht op te zeggen met een opzegtermijn van 3 maanden voor de verjaardag van het contract. In dat geval zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer. In alle geval zal de opdracht van rechtswege ten laatste op 31/08/2023 eindigen. 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-09-15
Verlenging mogelijk: JA
Maximum drie keer voor eenzelfde periode wanneer er geen opzeg werd gegeven volgens het bestek. In alle geval eindigt de opdracht van rechtswege op 15/09/2023 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Indien offerte > 50.000 ? : Klasse: 1, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-05 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
* E-tendering wordt gebruikt. De offertes moeten worden ingediend volgens het bestek !!* De documenten betreffende de opdracht kunnen elektronisch worden geraadpleegd op https://enot.publicprocurement.be/* Er is een offerteformulier, een document met vereiste verklaringen, een meetstaat en de steekkaart der karakteristieken die verplicht moeten worden gebruikt en ingevuld!!* De inschrijver verbindt zich ertoe dat de communicatie tijdens de werken in het in het Frans zal gebeuren

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13