Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - KONINKLIJKE METEOROLOGISCH INSTITUUT - Repartie van de waterstofopslag


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: Anthony BAKER
Tel: +32 476569357
E-mail: Anthony.baker@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347367


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - KONINKLIJKE METEOROLOGISCH INSTITUUT - Repartie van de waterstofopslag 
Referentienummer: BRU-2019-220251-193A-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - KONINKLIJKE METEOROLOGISCH INSTITUUT - Repartie van de waterstofopslag
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-08-26
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-03
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-08-26
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-03
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres : doc.bru@buildingsagency.be . Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de plannen kan downloaden. Een bezoek ter plaatse is vereist. De aanbestedende overheid organiseert op dinsdag 06 augustus en dinsdag 13 augustus 2019 om 9 uur stipt plaatsbezoek. Het specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid. . Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u bij uw offerte moet voegen.
Te lezen:
De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres : doc.bru@buildingsagency.be . Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de plannen kan downloaden. Een bezoek ter plaatse is vereist. De aanbestedende overheid organiseert op dinsdag 06 augustus en dinsdag 13 augustus 2019 om 9 uur stipt plaatsbezoek. Het specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid. . Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u bij uw offerte moet voegen. NIEUWE BEZOEKDAGEN :. 20/08/2019 om 9u. 27/08/2019 om 9u