Gemeente Affligem

VERBOUWEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURZAAL "SANDERUS" BELLESTRAAT 99 TE 1790 AFFLIGEM - RUWBOUW - VOLTOOIING & TECHNIEKEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Affligem
Postadres: Bellestraat 99,BE-1790 Affligem
Contactpersoon: Koenraad Surdiacourt
Tel: +32 53640000
Fax: +32 53680480
E-mail: koenraad.surdiacourt@affligem.be
Internetadres(sen): www.affligem.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Haviland - Cel Gemeentelijke Bouwwerken
Postadres: Brusselsesteenweg 617,BE-1731 Zellik
Contactpersoon: Bert Van Ongeval
Tel: +32 24671118
Fax: +32 24664981
E-mail: bert.vanongeval@haviland.be
Internetadres(sen): www.haviland.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VERBOUWEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURZAAL "SANDERUS" BELLESTRAAT 99 TE 1790 AFFLIGEM - RUWBOUW - VOLTOOIING & TECHNIEKEN 
Referentienummer: 10492/115000/AANN
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft de werken voor het uitbreiden en verbouwen van de bestaande gebouwen voor de gemeentelijke cultuurzaal "Sanderus"
Perceel 1 : Ruwbouw-, Voltooiings- en infrastructuurwerken inclusief algemene bepalingen voor pilootaanneming.
Perceel 2 : Sanitaire inrichtingen, verwarming en HVAC
Perceel 3 : Elektriciteit
Het staat de aannemer vrij om gelijktijdig voor één of meerdere percelen in te dienen.
nb. de administratieve bepalingen zijn van toepassing op perceel 1 t.e.m. 3.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
pilootaanneming - ruwbouw - voltooiing 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Bellestraat 99 te 1790 Affligem
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
519 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
HVAC-Sanitair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Bellestraat 99 te 1790 Affligem
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
520 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Elektriciteit 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Bellestraat 99 te 1790 Affligem
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
520 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Het deelnameformulier dient tevens vergezeld te zijn van volgende stukken:- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder en/of de gemachtigde ondertekenaar van de offerte; - Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de inschrijver (indien inschrijving van rechtspersoon); Conform artikel 73 §4 van het wet van 17 juni 2016 zal de aanbestedende overheid vóór de gunningsbeslissing controleren of de als aannemer in aanmerking komende inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt door het digitaal opvragen van de attesten m.b.t. niet-faillissement, rsz en het attest van de FOD Financiën m.b.t. de fiscale verplichtingen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De economische en financiële draagkracht van de inschrijver moet door de inschrijver worden aangetoond door de volgende referentie :
Eventuele minimumeisen:
1. Een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model opgenomen in de bijlagen van de opdrachtdocumenten.
Indien de kandidaat inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referentie(s) bij zijn inschrijving te voegen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van werken die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:
1. Eén referentie van een soortgelijke (vergelijkbaar qua bouwkost) openbare opdracht gestaafd met attest van goede uitvoering.
Vereiste erkenning: Perceel 1: D (Bouwwerken), Klasse 4
Perceel 2: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 1
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 3
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 3
Perceel 3: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-16
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik, Vergaderzaal 2 gelijkvloersInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: * *Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t. :- de algemene coördinatie van de werken;- de inrichting van de bouwplaats;- de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen;- de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf;- de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen;- het plaatsen van stellingen;- de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, .);- de voorafgaande sloopwerken;- de fasering;- de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande constructies,..Voor een afspraak tot plaatsbezoek, dient men contact op te nemen met de volgende persoon:Haviland IntercommunaleCel gemeentelijke bouwwerkenProjectcoördinator Bert Van Ongevaltelefoon: +322/467.11.18gsm: +32476/66.47.99e-mail: bert.vanongeval@haviland.beHet bezoek aan de plaats waar de diensten zullen moeten worden uitgevoerd, gebeurt op de dag en het uur overeengekomen met de voormelde persoon.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-09