Universitair Ziekenhuis Gent

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN RADIUM 223 DICHLORIDE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres: Corneel Heymanslaan 10 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Erik Van Eecke
Tel: +32 93329471
E-mail: erik.vaneecke@uzgent.be
Internetadres(sen): www.uzgent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN RADIUM 223 DICHLORIDE 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33696400
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht betreft een overheidsopdrachten van leveringen voor de aankoop van Radium 223 Dichloride.
De technische specificaties van de opdracht kan teruggevonden worden in "3. Technische specificaties" van dit bestek.
Deze opdracht heeft een looptijd van één jaar, driemaal stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, met vermelding van de instantie waarvoor zij bestemd waren, het bedrag, de datum en de contactpersoon, met telefoonnummer.2. Toelating om Nationaal vergunde geneesmiddelen voor menselijk gebruik ( Geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer ) te verhandelen, werd verleend door de Minister van Volksgezondheid, na advies van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Eventuele minimumeisen:
1. De onderneming toont minimum 3 referenties gedurende de afgelopen 3 jaar van dezelfde omvang als deze opdracht. Deze referentie dient details of specificaties te bevatten die de omvang aantonen.
2. De vergunning dient door de inschrijver bij zijn offerte te worden gevoegd.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-08 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10