Universitair Ziekenhuis Gent

Raamovereenkomst voor het onderhoud van PTS-toestellen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres: Corneel Heymanslaan 10 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Erik Van Eecke
Tel: +32 93329471
E-mail: erik.vaneecke@uzgent.be
Internetadres(sen): www.uzgent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het onderhoud van PTS-toestellen 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33192120
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige opdracht betreft een raamovereenkomst voor een overheidsopdracht van diensten voor het onderhoud van PTS-toestellen.
In bijlage kan de inschrijver terugvinden welke toestellen moeten onderhouden worden. Het betreft hier een preventief onderhoud.
Deze opdracht heeft een looptijd van 1 jaar en kan 3 maal stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige referenties gedurende de afgelopen 3 jaar, met opgave van volgende gegevens: naam van de klant, waarde van de opdracht, duur van de opdracht, startdatum van de opdracht, naam en e-mailadres van de opdrachtgever.

Eventuele minimumeisen:
1. Er dienen minimaal 3 gelijkaardige referenties te worden voorgelegd.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-08 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10