Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit

Grafisch ontwerp en het drukken van een promotiekaart voor verplaatsingen met de fiets in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres: Vooruitgangstraat 80/1,BE-1035 Brussel
Contactpersoon: Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Tel: +32 22041931
E-mail: kdemesmaeker@sprb.brussels
Internetadres(sen): https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351417

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres: Vooruitgangstraat 80/1,BE-1035 Brussel
Contactpersoon: Grégory Moors
Tel: +32 22041931
E-mail: gmoors@sprb.brussels
Internetadres(sen): https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351417

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Grafisch ontwerp en het drukken van een promotiekaart voor verplaatsingen met de fiets in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Referentienummer: DAA-S19.066-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79810000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op het grafisch ontwerp en het drukken van een promotiekaart voor verplaatsingen met de fiets in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze kaart moet beschouwd worden als een praktisch en onmisbaar hulpmiddel voor mensen die zich met de fiets willen verplaatsen binnen het Gewest
Zij zal fietsroutes en fietsvoorzieningen aangeven, maar ook algemene informatie over het openbaar vervoer en de Cambio-standplaatsen bevatten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Zie technische clausules van het bestek 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-08 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-08
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Elk beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of nietigverklaring van een gunningsbeslissing (of opzegging) moet ingesteld worden bij de Raad van State: # Binnen 15 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid; # Binnen 60 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot nietigverklaring; Voor meer details over de beroepprocedure: zie de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-07