Gemeente Jette

Gemeentelijk Stadion en Heymbosch Sportcentrum - Vervanging van 3 kunstgrasvelden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Jette
Postadres: Wemmelsesteenweg, 100,BE-1090 Jette
Tel: +32 24231211
E-mail: infojette@jette.irisnet.be
Internetadres(sen): www.jette.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gemeentelijk Stadion en Heymbosch Sportcentrum - Vervanging van 3 kunstgrasvelden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019-886
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 37451730
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze werken: Gemeentelijk Stadion en Heymbosch Sportcentrum - Vervanging van 3 kunstgrasvelden.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 "Vervanging van de synthetische oppervlakte van de voetbalveld van het Gemeentelijk stadion"
Plaats van uitvoering : Gemeentestadion, Tentoonstellingslaan 257 te 1090 Jette
Perceel 2 "Vervanging van de synthetische oppervlakte van twee voetbalvelden van het Heymbosch Sportcentrum "
Plaats van uitvoering : Sportcentrum Heymbosch, Jean Joseph Crocqlaan 52 te 1090 Jette
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-17
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-24
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
1) Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 24 september 2019, 23.59.
2) Lijst van de gewijzigde documenten (zien wijzigingen in het geel in de tekst):
EXPO 257 - 20190614 - 886 - Remplacement terrains synthétiques - CDCH - LOT1
vervangen door:
EXPO 257_20190906_886_Remplacement terrains synthétiques_CDCH_LOT1_RECTIFICATIF
EXPO 257 - 20190619 - 886 - Remplacement terrains synthétiques - BLK - PERCEEL1
vervangen door:
EXPO 257_20190906_886_Remplacement terrains synthétiques_BLK_PERCEEL1_CORRECTIE
CROQ 052 - 20190614 - 886 -Remplacement terrains synthétiques - CDCH - LOT2
vervangen door:
CROQ 052_20190906_886_Remplacement terrains synthétiques_CDCH_LOT2_RECTIFICATIF
CROQ 052 - 20190619 - 886 -Remplacement terrains synthétiques - BLK - PERCEEL2
vervangen door:
CROQ 052_20190906_886_Remplacement terrains synthétiques_BLK_PERCEEL2_CORRECTIE