Nationale Bank Van Belgie

Verzekering ABR + 10 jaarlijkse verzekering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NATIONALE BANK VAN BELGIE,BE Brussel
Contactpersoon: DIENST AANKOPEN
Tel: +32 22215090
Fax: +32 22213106
E-mail: caa@nbb.be
Internetadres(sen): https://www.nbb.be/ https://www.nbb.be/


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verzekering ABR + 10 jaarlijkse verzekering 
Referentienummer: 2019-1508
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Verzekering ABR + 10 jaarlijkse verzekering
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-05
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-16
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-12
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-30
Plaatselijke tijd: 00:00
Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 01
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde waarde
In plaats van:
100.000 euro
Te lezen:
150.000 euro
Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 01
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:
99 maand
Te lezen:
36 maand
Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 02
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde waarde
In plaats van:
320.000 euro
Te lezen:
264.000 euro
Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 02
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:
99 maand
Te lezen:
120 maand