Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Raamovereenkomst voor de dagelijkse schoonmaak van de gebouwen van de AP Hogeschool


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Postadres: Lange Nieuwstraat 101,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Lieve Rochtus
Tel: +32 32203382
E-mail: aankoopdienst@ap.be
Internetadres(sen): http://ap.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347107


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de dagelijkse schoonmaak van de gebouwen van de AP Hogeschool 
Referentienummer: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OP/2019-009-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90900000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de dagelijkse schoonmaak van de gebouwen van de AP Hogeschool
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Ter vervollediging van gunningscriterium 1, subcriterium 1 is het excel bestand 'Bijlage 13 - Taaknummer 30 - containers vuilnis - Noorderplaats - Ellermanstraat - Mutsaard' gepubliceerd