Az Sint-jan Brugge-oostende Av

Vervanging en nieuw plaatsen van data- en sterkstroombekabeling


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres: Ruddershove 10,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Kenneth Masscheleyn
Tel: +32 50452982
Fax: +32 50452979
E-mail: Kenneth.Masscheleyn@azsintjan.be
Internetadres(sen): www.azsintjan.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervanging en nieuw plaatsen van data- en sterkstroombekabeling 
Referentienummer: 2019002.2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Vervanging en nieuw plaatsen van data- en sterkstroombekabeling 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
- Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.- Vooraleer over te gaan tot het nazicht van de offertes zal de aanbestedende overheid vooreerst de persoonlijke toestand (zie toepasselijke uitsluitingsgronden en eventueel toepasselijke selectiecriteria) verifiëren van alle inschrijvers.Voor het onderzoek naar de persoonlijke toestand aangaande de uitsluitingsgronden dient de inschrijver de nodige documenten aan te leveren.Toepasselijke uitsluitingsgronden- veroordeeld met een rechterlijke beslissing voor de misdrijven en modaliteiten opgesomd in artikel 67 van de wet dd 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (verplichte uitsluitingsgronden)- uitsluitingsgrond ivm fiscale en sociale schulden (artikel 68 van voornoemde wet)- faillissement of andere gerechtelijke status (artikel 69 van voornoemde wet)De inschrijver voegt bij zijn offerte:- een recent uittreksel uit het strafregister- een recent attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake betaling sociale zekerheidsbijdragen alsook een recent attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen- een door de bevoegde instantie van het betrokken land afgegeven certificaat mbt de uitsluitingsgrond van faillissement of andere gerechtelijke status

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
Eventuele minimumeisen:
1. Deze verzekering dient geldig te zijn tijdens de uitvoeringsperiode en de dekking van enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer blijft doorlopen na de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer zal tevens een afdoende verzekering afsluiten voor enige vervolgschade die kan ontstaan ten gevolge van enige slechte uitvoering.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Lijst van minstens 3 werken van de laatste 5 jaar2. Beroepsbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:
1. Die overeenstemmen met het voorwerp en de grootte van deze aanneming, met attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken.
Deze attesten vermelden het bedrag en de aard van de werken, de plaats van uitvoering en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd.
Er wordt aangegeven of de werken regelmatig tot een goed einde zijn gebracht en volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd.
2. De inschrijver dient aan te tonen aan de hand van het voorleggen van opleidingsattesten dat de medewerkers die zullen ingezet worden voor de uitvoering van de opdracht over de vereiste bekwaamheid beschikken. Dit omvat onder meer:
- BA4
- BA5
- VCA
- attesten van gevolgde opleidingen bij leveranciers die aantonen dat de medewerkers gecertificeerd zijn om de koperbekabeling af te monteren (volgens de voorschriften van de leverancier die instaat voor de systeemgarantie van 25 jaar)
Dit dient aangetoond te worden voor elke medewerker die voor de opdracht zal ingezet worden om werken uit te voeren.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-14
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 23/09/2019 om 09.30De inschrijver dient op voorhand bij de technische dienst van het AZ Sint-Jan Brugge in te schrijven. Dit kan via mail bij het secretariaat: technische.dienst@azsintjan.beDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10