Mrmp-i/p - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "sectie Infrastuctur

MELSBROEK - Kwartier Groenveld : Aanpassingswerken aan de parking voor A400M


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: Nancy DEGROOTE
Tel: +32 24415463
Fax: +32 24439426
E-mail: nancy.degroote@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352114


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MELSBROEK - Kwartier Groenveld : Aanpassingswerken aan de parking voor A400M 
Referentienummer: MRMP-I/P-19IP010-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanpassingswerken aan de parking voor A400M
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Melsbroek
II.2.4. Beschrijving
Aanpassingswerken van de parking 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-22 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-01-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-22
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, Blok 4D-0-88, 1140 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bezoek ter plaatse 26/09/2019

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staat, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10