Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - Justitiepaleis - Verwijdering van elk type graffiti en reiniging van de ondergrond


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: Van Ertvelde Nienke
Tel: +32 470480772
E-mail: Nienke.VanErtvelde@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352092


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - Justitiepaleis - Verwijdering van elk type graffiti en reiniging van de ondergrond 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90690000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - Justitiepaleis - Verwijdering van elk type graffiti en reiniging van de ondergrond
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-17 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de plannen kan downloaden.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10