Brussels Expo

Afwerking - Circus cafe


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Expo
Postadres: Belgiëplein 1,BE-1020 Brussel
Tel: +32 26584223
E-mail: e.luka@brussels-expo.be
Internetadres(sen): http://www.brussels-expo.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352172


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afwerking - Circus cafe 
Referentienummer: BXPO-BE18PAV12009-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussels Expo wenst een aantal lokalen van de concertzaal "La Madeleine", gelegen Duquesnoystraat 14 - 1000 Brussel, te renoveren en her in te richten tot een CIRCUSCAFÉ,
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Brussels Expo wenst een aantal lokalen van de concertzaal "La Madeleine", gelegen Duquesnoystraat 14 - 1000 Brussel, te renoveren en her in te richten tot een CIRCUSCAFÉ, 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-03 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van 1st aanleg
Waterloolaan 76, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van 1st aanleg
Waterloolaan 76, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van 1st aanleg
Waterloolaan 76, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10