Agentschap Voor Natuur En Bos - Provinciale Dienst Oost-vlaanderen

Raamovereenkomst voor het afvoeren en verwerken van natuurmaaisel en gemengd groenafval voor Terreinbeheer West.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70,BE-9000 Gent
Tel: +32 92762032
E-mail: els.vandurme@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352171


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het afvoeren en verwerken van natuurmaaisel en gemengd groenafval voor Terreinbeheer West. 
Referentienummer: PD OVL-ANB/OTBW/19/55710-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77120000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) beheert voor de Vlaamse Overheid significante oppervlaktes graslanden, heideterreinen, bossen en parken. Op een deel van deze graslanden wordt jaarlijks een maaibeheer toegepast. Op heideterreinen wordt de vegetatie verschraald of verjongd, waarbij het bovengrondse deel van de vegetatie wordt afgehaald. Soms wordt de strooisellaag weggehaald onder de vorm van plaggen. In bossen worden open ruimtes en paden gemaaid en vrijgezet van beplanting. Parken krijgen een tuinbouwkundig onderhoud. Deze beheerwerken op graslanden zorgen voor vrijkomend natuurmaaisel; de andere beheerwerken, al dan niet van gemengde aard genereren gemengd groenafval; dat dient te worden afgevoerd en verwerkt . Hiervoor zoekt het ANB naar verwerkingsbedrijven om dit maaisel en dit groenafval op te halen en te verwerken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
531280.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Regio Zuid-Vlaamse heuvels 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
II.2.4. Beschrijving
afvoeren en verwerken van natuurmaaisel afvoeren en verwerken van gemengd groenafval 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Regio Schelde en Waas 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
afvoeren en verwerken van natuurmaaisel afvoeren en verwerken van gemengd groenafval 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Groene gordels 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
afvoeren en verwerken van natuurmaaisel afvoeren en verwerken van gemengd groenafval 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Regio Antwerpse Kempen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
afvoeren en verwerken van natuurmaaisel afvoeren en verwerken van gemengd groenafval 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 087-209159

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Regio Zuid-Vlaamse heuvels

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: De Bree Solutions NV
Postadres: Krommewege 31G,BE-9990 Maldegem
NUTS-code: BE233
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Regio Schelde en Waas

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: De Vlieger R en Cie b.v.b.a.
Postadres: Schrijnwerkersstraat 11,BE-9240 Zele
NUTS-code: BE232
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Groene gordels

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: De Vlieger en Cie b.v.b.a.
Postadres: Schrijnwerkerstraat 11,BE-9240 Zele
NUTS-code: BE232
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Regio Antwerpse Kempen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: F. Kennes bvba
Postadres: Ulicotenseweg 66A,BE-2328 Hoogstraten
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-12