Dienst Uitrusting

Verzekeringen van de gemeente Schaarbeek.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dienst Uitrusting
Postadres: 1030,BE-1030 Schaerbeek
Contactpersoon: Karen Stevens
Tel: +32 22447425
E-mail: kstevens@schaerbeek.irisnet.be
Internetadres(sen): http://www.schaarbeek.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353214


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verzekeringen van de gemeente Schaarbeek. 
Referentienummer: Eq-Uit-scha/equip/2019/12 BIS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De overheidsopdracht voor diensten betreft het afsluiten van een verzekeringscontract voor de verzekeringsportefeuille van de gemeente Schaarbeek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Place Colignon - 1030 Schaerbeek
II.2.4. Beschrijving
De overheidsopdracht voor diensten betreft het afsluiten van een verzekeringscontract voor de verzekeringsportefeuille van de gemeente Schaarbeek  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: JA
De overheidsopdracht wordt gesloten voor een jaar, die begint te lopen op 01/01/2020 tot 31/12/2020. Overeenkomstig artikel 42 § 1ste 2° van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdracht, zal jaarlijks de opdracht middels onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking bij de aannemer van de oorspronkelijke opdracht kunnen worden herhaald voor een nieuwe periode van 1 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Houder zijn van de toelating om betreffende diensten te verlenen conform de bepalingen van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut en de controle van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en het bewijs ervan voorleggen middels:  De administratieve toestemming om de betrokken diensten te leveren volgens de modaliteiten bepaald in de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut en de controle van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen De inschrijver die zijn maatschappelijke zetel heeft in een andere staat dan België zal het bewijs moeten brengen dat hij de ad hoc toestemming heeft verkregen van die staat, en dit voor de verschillende takken waarop de opdracht betrekking heeft

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Een lijst met de voornaamste verzekeringscontracten gerealiseerd gedurende de afgelopen drie jaar (2018-2017-2016) met vermelding van het bedrag, de beschrijving van de gedekte verzekeringsportefeuille, de volledige gegevens (contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mail) van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-22 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-22
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19