Mobiliteit En Parkeren Antwerpen Ag

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp: het verhuren van een scanwagen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 33388166
E-mail: kerry.lievens@antwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.parkereninantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351033


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp: het verhuren van een scanwagen. 
Referentienummer: GAPA-20190827-Scanwagen-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34926000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze overheidsopdracht betreft het verhuren van een scanwagen voor parkeercontrole (met aanverwante leveringen en diensten). Voor een gedetailleerde beschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de gepubliceerde opdrachtdocumenten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-03
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-10
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-03
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-10
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Hierbij wordt de Nota van Inlichtingen 1 - Terechtwijzend Bericht 1 ter beschikking gesteld van de Inschrijvers.
Er wordt eveneens een nieuwe uiterlijke termijn voor indiening van offertes vastgesteld. Offertes moeten worden ingediend
vóór 10 oktober 2019 - 13.00 uur.