Nationale Instelling Voor Radioactief Afval En Verrijkte Splijstoffen

Het ontwerp, levering en montage van een krachtmanipulator


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen
Postadres: Kunstlaan 14,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Tomy Vandevyvere
Tel: +32 22121023
E-mail: t.vandevyvere@ondraf.be
Internetadres(sen): http://www.niras.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345624


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het ontwerp, levering en montage van een krachtmanipulator 
Referentienummer: Ondraf/Niras-2019-0985-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90521000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het ontwerp, de fabricatie, de levering en de montage van een krachtmanipulator, in te bouwen in een bestaande installatie in gebouw 131X.
Naast de installatie staat de leverancier eveneens in voor alle interface met de bestaande infrastructuur om zijn installatie operationeel te krijgen en dient hij de nodige bijstand te voorzien tijdens de opstartfase van de installatie.
De vereiste optie bestaat uit het aanbieden van de benodigde wisselstukken nodig voor opstart en 3 jaar exploitatie van de krachtmanipulator, evenals de tarieven voor onderhoudsinterventies.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van de talen waarin de kandidatuur opgesteld mag zijn
Wijziging van de minimum jaaromzet (economische en financiële capaciteit)