Gewestelijke Maatschappij Voor Volkshuisvesting Cvba

Renovatie van 55 woningen wijk Cantillon Ternat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba
Postadres: Bezemstraat 83 A,BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Contactpersoon: De heer Marc Paesmans
Tel: +32 23710330
Fax: +32 23782896
E-mail: marc.paesmans@volkshuisvesting.be
Internetadres(sen): www.volkshuisvesting.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
renovatie van 55 woningen wijk Cantillon Ternat  
Referentienummer: 2009/1640/04
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
6999572.83 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: wijk Cantillon 1740 Ternat
II.2.4. Beschrijving
Betreft een totale renovatie van 55 huurwoningen in wijk Cantillon te 1740 Ternat. Uitvoering gebeurt gefaseerd en met verhuisbewegingen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 030-066020

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: renovatie van 55 woningen wijk Cantillon Ternat

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-09-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: PIT Antwerpen
Postadres: Starrenhoflaan 27,BE-2950 Kapellen
Tel: +32 36051433
Fax: +32 36051476
E-mail: info@pit.effage.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel
Tel: +32 25086111
Fax: +32 25086277

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-26