Mrmp-i/p - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "sectie Infrastuctur

Kleine-Brogel : nieuwbouw van een operationeel gebouw "Munss Ops Center"

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: Degroote Nancy
Tel: +32 24415463 Fax: +32 24439426 E-mail: nancy.degroote@mil.be
Internet adressen:
http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Kleine-Brogel : nieuwbouw van een operationeel gebouw "Munss Ops Center"
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kleine-Brogel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Kleine-Brogel : Nieuwbouw van een operationeel gebouw "Munss Ops Center"
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie documenten van selectie
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: D
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor deelnemingsaanvragen08/11/2019 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 08/10/2019