Iok

Relighting en relamping - diverse locaties IOK en IOK Afvalbeheer - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IOK
Postadres: Antwerpseweg 1,BE-2440 Geel
Contactpersoon: De heer Jonathan De Witte
Tel: +32 14562766
E-mail: jonathan.dewitte@iok.be
Internetadres(sen): www.iok.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Relighting en relamping - diverse locaties IOK en IOK Afvalbeheer - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/05FE
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31500000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze werken: Relighting en relamping: aankoop en plaatsing van verlichting en armaturen.
Plaatsen van uitvoering: Diverse locaties IOK en IOK Afvalbeheer, 2440 Geel:
Voor IOK
 Intercommunaal Centrum voor Geweldbeheersing (ICG): Ossengoor 12, 2460 Kasterlee
 Oude gebouw IOK op Campus (IOK1A): Antwerpseweg 1A, 2440 Geel
Voor IOK Afvalbeheer
 Ophaaldienst IOK Afvalbeheer (OPHD): Lammerdries 9a , 2440 Geel
 Milieubedrijf Olen Geel (MOG): Hagelberg 10, 2250 Olen
 Milieubedrijf Mol (MMO): Voordbeemden 10, 2400 Mol
De opdracht is in 2 percelen opgedeeld:
 Perceel 1: Relighting - voor de sites: ICG, OPHD, MOG en MMO
 Perceel 2: Relamping - voor de site: IOK Antwerpseweg 1a
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Relighting: plannen zijn toegevoegd