Veneco

Aanleg en onderhoud groenvoorzieningen en bijkomende infrastructuurwerken bedrijvenzone Krommewege te Maldegem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Veneco
Postadres: Panhuisstraat 1,BE-9070 Destelbergen
Contactpersoon: Mevrouw Cindy Van Caeneghem
Tel: +32 92512222
Fax: +32 92512228
E-mail: vancaeneghem@veneco.be
Internetadres(sen): www.veneco.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg en onderhoud groenvoorzieningen en bijkomende infrastructuurwerken bedrijvenzone Krommewege te Maldegem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019.9990.02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: I-6 Vorm en inhoud van de offerte, punt plaatsbezoek
In plaats van:
De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.Het is noodzakelijk om voor prijsopgave zich ter plaatse van de toestand te vergewissen. De inschrijver dient attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.
Te lezen:
De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. Het is noodzakelijk om voor prijsopgave zich ter plaatse van de toestand te vergewissen. De inschrijver dient evenwel GEEN correct ingevuld attest van plaatsbezoek bij zijn offerte te voegen.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De inschrijver dient GEEN correct ingevuld attest van plaatsbezoek bij zijn offerte te voegen.