Zorgvereniging Mintus

Uitnodiging tot indienen offerte - Leiderschapstraject - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Zorgvereniging Mintus
Postadres: Ruddershove 4,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Inge De Smet
Tel: +32 50327314
Fax: +32 50327333
E-mail: inge.desmet@mintus.be
Internetadres(sen): www.mintus.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Leiderschapstraject - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/011
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79632000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Authentiek en participerend leiderschap 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Zorgvereniging Mintus, Ruddershove 4 te 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Verbindend en coachend leiderschap 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Zorgvereniging Mintus, Ruddershove 4 te 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Wendbaar en geconnecteerd leiderschap 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Zorgvereniging Mintus, Ruddershove 4 te 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Individuele coaching 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Zorgvereniging Mintus, Ruddershove 4 te 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. De jaarrekeningen van de laatste 2 boekjaren, gecertifieerd door een erkend accountant of bedrijfsrevisor.
Eventuele minimumeisen:
2. Onze financiële dienst zal de jaarrekeningen nazien en indien zou blijken dat de inschrijver financieel ongezond is, kan dit lijden tot uitsluiting.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-08 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-03-07


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen elektronisch ingediend worden

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken Brugge
Kazernevest 4, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08