Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Presentatie

PAROCHIALE KERK ONZE LIEVE VROUW PRESENTATIE DAK SCHIP


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Presentatie
Postadres: Kattestraat 5,BE-9400 Okegem
Contactpersoon: De Heer Secretaris R. De Vos
Tel: +49 8694753
E-mail: rudevos@telenet.be
Internetadres(sen): https://www.ninove.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355121

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architect Pauwels
Postadres: Beverlaai 49,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: Philippe Pauwels
Tel: +47 5700628
E-mail: arch.pauwels@skynet.be
Internetadres(sen): https://www.ninove.be https://www.ninove.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PAROCHIALE KERK ONZE LIEVE VROUW PRESENTATIE DAK SCHIP 
Referentienummer: Arch. Pauwels-697-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Restauratie van dakconstructie en dakbedekking van het schip van de kerk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Okegem KERK ONZE LIEVE VROUW PRESENTATIE
II.2.4. Beschrijving
PAROCHIALE KERK ONZE LIEVE VROUW PRESENTATIE Restauratie van dakconstructie en dakbedekking van het schip van de kerk 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2, ondercategorie D12 en/of D24

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-08 17:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-15
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: E. H. Pastoor Alexander Vandaele, Biezenstraat 17, 9400 Ninove, 0497/84 74 31, vandaele.alexander@gmail.com

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Hof van Beroep
Koophandelsplein 23, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08