Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

Heroverlaging N73 Kamperbaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres: Koningin Astridlaan 50 bus 4,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11742396
Fax: +32 11742448
E-mail: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355047 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355047


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heroverlaging N73 Kamperbaan 
Referentienummer: AWV L-1M3D8G/19/62-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44113620
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Heroverlaging N73 Kamperbaan
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Wegvak N73 Kamperbaan te Hechtel-Eksel van kmpt 32.608 tot kmpt 33.400 De opdracht omvat hoofdzakelijk: - Insnijden van bitumineuze verharding - Affrezen van asfaltverharding - Dichten van scheuren in betonverhardingen  - Aanbrengen van asfaltlagen - Aanbrengen van thermoplastische markeringen - Signalisatie tijdens de werken - Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. - Aanvullen bermen met steenslag - Dichten van (reflectie)scheuren in asfaltverharding (vlak voor het einde van de waarborgperiode) 
II.2.7. Looptijd
2 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C5

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-14 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-14
Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08