Synductis Cvba, Werkende In Opdracht En Voor Rekening Van De Watergroep, Farys, Iwva, Pidpa, Proximu

Kwalificatie aannemers Synductis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Synductis cvba, werkende in opdracht en voor rekening van De Watergroep, Farys, IWVA, Pidpa, Proximus, Aquafin, Fluvius, op haar beurt in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra, Sibelgas
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Steven Cloostermans
Tel: +32 92638517
E-mail: aankoop.aannemers@fluvius.be
Internetadres(sen): www.synductis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355046


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kwalificatie aannemers Synductis 
Referentienummer: Fluvius-SYN19W004-01-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
stopzetting dossier omwille van administratieve reden.
Nieuwe publicatie volgt!
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het doel van deze erkenningsregeling is het opstellen van een lijst met gekwalificeerde aannemers voor Synductis. Er wordt een opdeling gemaakt in functie van de verschillende activiteiten. De activiteiten voor deze publicatie zijn: - sleufwerken: het graven van sleuven; het dempen van de sleuven en putten; het uitvoeren van kleinschalige gestuurde boringen; herstellen van de berm, het voetpad of de bestrating. - Boringen: het ontwerpen en uitvoeren van gestuurde boringen. Aangevuld met, maar niet beperkt tot: alles noodzakelijke onderzoeken voor het uitvoeren van een gestuurde boring volgens de regels van het goed vakmanschap. Het registreren van de spoeldrukken tijdens de uitvoering van de boring en deze vergelijken met de max toegelaten waarden. Bij overschrijden van de grenswaarden de nodige maatregelen nemen volgend goed vakmanschap. Een verslag van de registratie van de spoeldrukken wordt aan de opdrachtgever samen met het as-builtplan overgemaakt. Het plaatsen van merktekens. het leveren van een plan met maatvoering op schaal van een juiste diepteprofielen in TAW en een horizontale profielen met voldoende referentiepunten van de uitgevoerde boring in Lambert-coördinaten. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08