Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Oost-vlaanderen

Rioleringswerken: Aanleggen en omvormen waterhuishouding op districtsterrein te Gent (inclusief buffertanks, kws-afscheiders).


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92101263
Fax: +32 92311250
E-mail: lieven.brabants@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354550


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Rioleringswerken: Aanleggen en omvormen waterhuishouding op districtsterrein te Gent (inclusief buffertanks, kws-afscheiders). 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/D411/63-1M3D8H/19/39-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanleggen en omvormen van de waterhuishouding op het districtsterrein te Gent.
Aanleggen hemelwaterafvoerleidingen, van gesloten regenwateropvangbekkens en kws-afscheiders; het voorzien van pompen.
Het realiseren van een gescheiden rioleringsstelsel, met maximale recuperatie van het opgevangen water.
Uitvoeren van de noodzakelijke wegenbouwwerken in functie van de hierboven (onder 'Doel van de aanneming') vermelde punten.
Adres van de werkzaamheden : Walstraat 101, 9050 Gentbrugge.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
4
Te lezen:
6
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er zijn wijzigingen aangebracht in het bijzonder bestek. Een aangepast bestek en een samenvatting van de wijzigingen werd gepubliceerd op 08/10/2019. Tevens werden de 2 plannen meegepubliceerd. Het BVGP wordt op een later tijdstip toegevoegd.