Gemeente Beerse

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanleg kunstgrasveld sportcluster Vlimmeren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Beerse
Postadres: Bisschopslaan 56,BE-2340 Beerse
Contactpersoon: De heer Ronald Van Gils
Tel: +32 14622130
Fax: +32 14618185
E-mail: ronald.vangils@beerse.be
Internetadres(sen): www.beerse.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanleg kunstgrasveld sportcluster Vlimmeren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: Beerse-PPP016-1140/9004/2019-114-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39293300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het bestek en meetstaat zijn niet meer gewijzigd na de versie van 1 oktober, maar konden blijkbaar niet gedownload worden als bestek document. Deze werden nu toegevoegd als begeleidend document. Indien deze toch niet zichtbaar zouden zijn als begeleidend document dan zijn alle documenten terug te downloaden vanuit de 3P cloud (dit werd in een vorig erratum gewijzigd, maar werd nu dus terug rechtgezet). Excuses voor deze ongemakken. Bedankt voor uw begrip.