Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V2051002 - Gent, vervangen pompen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Stijn Van Goethem
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351697


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V2051002 - Gent, vervangen pompen 
Referentienummer: AQFINFRA-V2051002-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
V2051002 - Gent, vervangen pompen
 Procesonderbreking met tijdelijke pompen
 Verzwaren transfo van 160 naar 250 kVA
 Nieuw LS-bord en FO's
 Plaatsen van 3 nieuwe droog opgestelde pompen
 Aanpassen leidingwerk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-11
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-18
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-11
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-18
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
- De openingszitting wordt uitgesteld naar 18/10 om 10u30.
- Wijzigingen meetstaat, nieuwe versie wordt toegevoegd.
- Extra tekeningen worden toegevoegd.