Meetjeslandse Bouwmaatschappij Voor Volkswoningen C.v.b.a.

Sanering van 2 woningen gelegen in het Zonnepark 26 en 30 te 9900 Eeklo


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Postadres: Stationsstraat 58,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: Luc Verschoote
Tel: +32 93769042
E-mail: projecten@mbvsw.be
Internetadres(sen): http://www.mbv-sociaalwonen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355159


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sanering van 2 woningen gelegen in het Zonnepark 26 en 30 te 9900 Eeklo 
Referentienummer: MBV-2019/SAN/ZON26-30-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Sanering van 2 woningen gelegen in het Zonnepark 26 en 30 te 9900 Eeklo
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Zonnepark 26 en 30 te 9900 Eeklo
II.2.4. Beschrijving
Sanering van 2 woningen gelegen in het Zonnepark 26 en 30 te 9900 Eeklo 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Sanering van 2 woningen gelegen in het Zonnepark 26 en 30 te 9900 Eeklo

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent, BE Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08