Woningent Cvba-so

Peerstraat - Boomstraat - Nieuwbouw 32 wooneenheden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: WoninGent cvba-so
Postadres: Lange Steenstraat 54,BE-9000 Gent
Tel: +32 92359825
E-mail: bernadette.esser@woningent.be
Internetadres(sen): www.woningent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355140


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Peerstraat - Boomstraat - Nieuwbouw 32 wooneenheden 
Referentienummer: WoninGent cvba-so-2019-044_01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Peerstraat - Boomstraat - Nieuwbouw 32 wooneenheden
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Peerstraat - Boomstraat - 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Nieuwbouw 32 wooneenheden 
II.2.7. Looptijd
560 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 7, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-19 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-19
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, BE-9000 Gent

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, BE-9000 Gent

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08