Katholiek Basisonderwijs Maasmechelen Zuid Vzw

Het inrichten van een polyvalente ruimte op de zolder van Vrije Basisschool "De Triangel" Maasmechelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholiek Basisonderwijs Maasmechelen Zuid vzw
Postadres: Parklaan 3,BE-3630 Maasmechelen
Contactpersoon: Bert Paulissen
Tel: +32 89763499
E-mail: directie@mozaiekmm.be
Internetadres(sen): http://detriangel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352253


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het inrichten van een polyvalente ruimte op de zolder van Vrije Basisschool "De Triangel" Maasmechelen 
Referentienummer: KBM-Z vzw-15.051/18-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het inrichten van een polyvalente ruimte op de zolder van Vrije Basisschool "De Triangel" Maasmechelen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-04
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Hierbij wordt een nieuwe versie opgeladen van Deel 01 "Administratieve bepalingen, offerteformulier en samenvattende opmeting". De samenvattende opmeting van het gedeelte stabiliteit is gewijzigd. In dit dossier moet prijs gegeven worden voor het deelproject "Versterking betonbalken onder zoldervloer" en het deelproject "Versterking zoldervloer met houtconstructie".