Parkeersagentschap

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor de periodieke schoonmaak van de lokalen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Parkeersagentschap
Postadres: Gasthuisstraat 31,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25633971
E-mail: pverraes@parking.brussels
Internetadres(sen): http://parking.brussels/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355204


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor de periodieke schoonmaak van de lokalen 
Referentienummer: ASR-PB.A19/549-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90919200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft betrekking op het periodiek onderhoud van de lokalen van het Agentschap.
De opdracht die aan de opdrachtnemer wordt toevertrouwd, omvat een "total contracting". Dit betekent dat de opdrachtnemer instaat voor de terbeschikkingstelling van het personeel, het materiaal en de producten die zijn personeel nodig heeft voor de goede uitvoering van zijn taken, inclusief vuilniszakken en hygiënische verbruiksgoederen, zoals toiletpapier, handzeep enz. voor de sanitaire ruimten, kleedkamers en douches, milieuvriendelijke producten alsook het buitenzetten van de vuilnisbakken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft betrekking op het periodiek onderhoud van de lokalen van het Agentschap. De opdracht die aan de opdrachtnemer wordt toevertrouwd, omvat een "total contracting". Dit betekent dat de opdrachtnemer instaat voor de terbeschikkingstelling van het personeel, het materiaal en de producten die zijn personeel nodig heeft voor de goede uitvoering van zijn taken, inclusief vuilniszakken en hygiënische verbruiksgoederen, zoals toiletpapier, handzeep enz. voor de sanitaire ruimten, kleedkamers en douches, milieuvriendelijke producten alsook het buitenzetten van de vuilnisbakken. Voor deze opdracht heeft de aanbestedende overheid zelf in de technische clausules (deel 4, punt 4.2 van dit bestek) het aantal uren dienstverlening en de frequentie ervan per locatie, per week en per jaar vastgelegd. Het betreft een essentiële vereiste van deze opdracht. Er is een herzieningsclausule opgenomen om de opdracht in de toekomst, maar gedurende de looptijd van deze opdracht, uit te breiden naar andere locaties. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-13 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-13
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat, 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08